Вчера общинските съветници в Кула проведоха редовното си заседание за февруари 2021 година. Най- важният въпрос, който гласуваха бе приемането на бюджета на Общината за 2021 година. Проектът бе подложен на обществено обсъждане на 5 февруари и разгледан на заседание на постоянните комисии към общинския съвет. В предложената за гласуване крайна версия са отразени поставените на обсъждането предложения. Общия размер на бюджета на Община Кула е 8 112 971 лева. Съветниците приеха и разчета на капиталовите разходи, в които са заложени: ремонти на улици и тротоари в община Кула, ремонт на дворното пространство и спортната площадка на СУ "Васил Левски"- гр. Кула и ДГ "Звънче"- гр. Кула, ремонти на читалища в селата на общината и други обекти, изграждане на нови социални услуги и др. Бе приет и годишен план за 2021 година за развитие на младежта в община Кула за 2021 година, както и мониторингов доклад за изпълнение на дейностите, насочени към младите хора от общината за миналата година, съгласно Стратегията за развитие на младежта, 2016- 2020 година. Предстои написването на нова стратегия, след като стане факт националната стратегия за младежта. За съжаление, младите хора в община Кула непрекъснато намаляват, което налага усилията на местните власти да бъдат фокусирани върху задържането на младежите в общината, като приоритетно им бъдат осигурявани условия за заетост, повишаване на квалификацията, финансови стимули и др.

Съветниците приеха и годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2021 година, както и предложение от кмета относно промяна на базисните цени за наеми на общински имоти, които не са актуализирани от 2008 година. Ниски остават цените на наемите в Кула, в зависимост от зоната, в която се намира съответното помещение, цените варират от 20 стотинки, до малко над два лева за квадратен метър на месец. Приета беше и програма за управление и разпореждане на имоти- общинска собственост за 2021 година. В нея са описани имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба и други разпореждания, също така имоти, които Община Кула има намерение да придобие в собственост, както и прогноза за очакваните приходи и разходи, свързани с имотите общинска собственост. Съгласно същата програма всички действия, свързани с общинска собственост задължително се извършват под ръководството и контрола на Общинския съвет.

Прочети още