Собствениците на имоти на територията на Община Видин, които няма да се използват през цялата следваща година, могат да поискат освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване до 31 октомври, съобщават от Общината. От тази година в декларациите, които собствениците попълват фигурира и съгласие от собствениците за получаване на информация, относно консумираната електроенергия и/или вода в имота, който е деклариран. В случаите, когато разходът е над 100 киловата електроенергия и/или над 6 куб.м вода, собствениците ще дължат такса битови отпадъци в троен размер, заедно с начислената лихва.

Предприятията, които желаят през 2022 г. такса битови отпадъци да бъде определяна според количеството им или в условията на пряко договаряне, трябва да заявят това от 1 октомври до 31 ноември 2021 г. Със заявлението се посочват вида и броя съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозването на битовите отпадъци, както и базовите параметри за недвижимия имот. Документът може да се подаде лично или с пълномощно, в отдел "Местни данъци и такси” в Община Видин, по пощата или с куриер с обратна разписка, както и на имейл mdt@vidin.bg.

Служители от Общинската администрация извършват проверка на получените заявления относно коректността на декларираните данни.

Неодобрените заявления се връщат с придружително писмо на подателя.

Прочети още